〈Ino-shika-cho (Boar Deer Butterfly)〉

Setsuji Morimoto ・ Boxwood